پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه روداب بسم الله الرحمن الرحیم به وبگاه دفتر امام جمعه روداب خوش آمدید http://imamjomerudab.mihanblog.com 2019-08-18T10:37:04+01:00 text/html 2019-08-18T05:45:10+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری امام جمعه روداب:از نتایج ازدواج آسان،خشنودی خدا واهل بیت ،آرامش طرفین ،مبارزه با فساد جنسی وطلاق است http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1042 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/nisi_image_2019_8_17-8_29_19_170_1pm.jpg" alt=""> text/html 2019-08-18T05:33:51+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری اهداءجایزه در نمازجمعه به زوجی که ازدواج آسان ومهریه پایین داشته اند http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1041 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/71p_image_2019_8_17-8_29_10_742_jlk.jpg" alt=""> text/html 2019-08-18T05:30:02+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری پیام امام جمعه روداب به جوانان ؛بیایید در تحقق ازدواج آسان خودتان پیشقدم شوید http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1040 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8vj_image_2019_8_17-8_29_12_852_4pu.jpg" alt=""> text/html 2019-08-03T07:24:02+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری تصویر http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1039 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/a7tp_image_2019_8_3-9_1_59_340_lk4.jpg" alt=""><a href="http://siasi.ejna.ir/47?p_p_id=SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_count=1&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_struts_action=%2Fentry%2Fcontent_entry&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_redirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_originalRedirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_groupId=31048&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_articleId=20236680&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_forceViewType=1" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">حضور امام جمعه در جمع دو جوان رودابی که در حال ساخت گلخانه هستند امید آنکه با همکاری ادارات وتسهیلات بانکی شاهد شکوفایی جوانان بخش باشیم</a> text/html 2019-08-03T07:22:52+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری امام جمعه روداب :درس امام جوادع به ما ،مقاومت وایستادگی در مقابل دشمن است واگر دست از مقاومت برداریم به عاقبت نهضت مشروطه دچار می شویم ولی ما نمی گذاریم انقلابمان به یغما رفته وسر رهبرانمان بالای دار برود http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1038 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/z1mi_image_2019_8_3-9_2_46_483_pmt.jpg" alt=""> text/html 2019-08-03T07:21:20+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری تصویر http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1037 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lvkf_image_2019_8_3-11_20_28_568_8sw.jpg" alt=""><a href="http://siasi.ejna.ir/47?p_p_id=SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_count=1&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_struts_action=%2Fentry%2Fcontent_entry&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_redirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_originalRedirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_groupId=31048&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_articleId=20236585&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_forceViewType=1" id="aui_3_4_0_1_466" style="color: rgb(0, 85, 128); outline: 0px; outline-offset: -2px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">دیدار امام جمعه وریاست کمیته امداد وعضو ستاد نماز جمعه با مادر شهید برات الله اردیزی در روستای اردیز بمناسبت هفته نماز جمعه</a> text/html 2019-08-03T07:16:36+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری تصویر http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1036 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4rlu_image_2019_8_3-9_2_25_249_pu1.jpg" alt=""><a href="http://siasi.ejna.ir/47?p_p_id=SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_count=1&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_struts_action=/entry/content_entry&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_redirect=/47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_originalRedirect=/47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_groupId=31048&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_articleId=20236831&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_forceViewType=1" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">حضور امام جمعه در جمع دو جوان رودابی که در حال ساخت گلخانه هستند امید آنکه با همکاری ادارات وتسهیلات بانکی شاهد شکوفایی جوانان بخش باشیم</a> text/html 2019-08-03T07:13:37+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری تصویر http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1035 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/i3gg_image_2019_8_3-9_18_9_163_py5.jpg" alt=""><a href="http://siasi.ejna.ir/47?p_p_id=SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_count=1&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_struts_action=%2Fentry%2Fcontent_entry&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_redirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_originalRedirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_groupId=31048&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_articleId=20236925&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_forceViewType=1" id="aui_3_4_0_1_452" style="color: rgb(0, 85, 128); outline: 0px; outline-offset: -2px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">دیدار ستاد نماز جمعه وامام جمعه بمناسبت سالگرد ازدواج علی ع وحضرت زهرا س از آقای محمد قلعه نوی که ازدواج آسان داشته اند</a> text/html 2019-08-03T07:08:32+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری تصویر http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1034 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vblj_image_2019_8_3-11_20_42_145_msa.jpg" alt=""><a href="http://siasi.ejna.ir/47?p_p_id=SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_count=1&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_struts_action=%2Fentry%2Fcontent_entry&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_redirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_originalRedirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_groupId=31048&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_articleId=20236541&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_forceViewType=1" id="aui_3_4_0_1_428" style="color: rgb(0, 85, 128); outline: 0px; outline-offset: -2px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">اهداء بسته حمایتی آستان قدس با حضور امام جمعه وریاست کمیته امداد وریاست شورای شهروحضور در منزل بعضی از مددجویان لازم به ذکر است که ۶۰ بسته حمایتی آستان قدس ،بین مدد جویان کمیته امداد در بخش روداب ، توزیع شد</a> text/html 2019-07-31T05:08:46+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری تصویر http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1033 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9csf_image_2019_7_31-8_45_0_116_aix.jpg" alt=""><a href="http://siasi.ejna.ir/47?p_p_id=SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_count=1&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_struts_action=%2Fentry%2Fcontent_entry&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_redirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_originalRedirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_groupId=31048&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_articleId=20173682&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_forceViewType=1" id="aui_3_4_0_1_788" style="color: rgb(0, 85, 128); outline: 0px; outline-offset: -2px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">نماز جماعت مغرب وعشا با امامت امام جمعه بر سر مزار شهید مدافع حرم شهید دامرودی بمناسبت هفته نماز جمعه ودعای توسل</a> text/html 2019-07-31T05:07:20+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری تجدید بیعت ستاد نماز جمعه خواهران با شهدادر هفته نماز جمعه http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1032 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fdby_image_2019_7_31-8_16_32_990_uyc.jpg" alt=""> text/html 2019-07-31T05:00:36+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری تصویر http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1031 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/02qm_image_2019_7_31-8_14_35_752_3ky.jpg" alt=""><table class="taglib-search-iterator" data-searchcontainerid="_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_journalArticlesSearchContainer" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; clear: both; max-width: 100%; background-color: transparent; width: 1279px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><tbody><tr class="portlet-section-alternate results-row alt"><td class="align-left col-3 col-title valign-middle" colspan="1" headers="_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_journalArticlesSearchContainer_col-title" id="_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_journalArticlesSearchContainer_col-title_row-2" style="margin: 0px; padding: 5px 10px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; background: rgb(245, 248, 251); border-width: 1px; border-style: solid; border-image: initial; border-color: rgb(215, 215, 215) rgb(231, 231, 231); text-align: right; vertical-align: middle;"><a href="http://siasi.ejna.ir/47?p_p_id=SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_count=1&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_struts_action=%2Fentry%2Fcontent_entry&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_redirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_originalRedirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_groupId=31048&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_articleId=20173626&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_forceViewType=1" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none;">نماز جماعت مغرب وعشا با امامت امام جمعه بر سر مزار شهید مدافع حرم شهید دامرودی بمناسبت هفته نماز جمعه ودعای توسل</a><br><br></td></tr></tbody></table> text/html 2019-07-31T04:59:45+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری تصویر http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1030 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fuih_image_2019_7_31-8_12_34_391_lob.jpg" alt=""><a href="http://siasi.ejna.ir/47?p_p_id=SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_count=1&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_struts_action=%2Fentry%2Fcontent_entry&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_redirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_originalRedirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_groupId=31048&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_articleId=20173029&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_forceViewType=1" id="aui_3_4_0_1_767" style="color: rgb(0, 85, 128); outline: 0px; outline-offset: -2px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">حضور ستاد نماز جمعه خواهران در منزل مرحوم‌رمضان وتسلیت به دختران این مرحوم که عضو ستاد هستند</a> text/html 2019-07-31T04:57:56+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری تصویر http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1029 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/p54c_image_2019_7_31-8_18_8_222_kss.jpg" alt=""><a href="http://siasi.ejna.ir/47?p_p_id=SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_count=1&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_struts_action=%2Fentry%2Fcontent_entry&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_redirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_originalRedirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_groupId=31048&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_articleId=20172932&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_forceViewType=1" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">دیداراعضای ستادخواهران ازامام جمعه به مناسبت چهلمین سالروز پنجم مرداد /برگزاری اولین نماز جمعه کشور</a> text/html 2019-07-31T04:56:58+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری تصویر http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1028 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/c626_image_2019_7_31-8_16_36_266_c9r.jpg" alt=""><table class="taglib-search-iterator" data-searchcontainerid="_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_journalArticlesSearchContainer" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; clear: both; max-width: 100%; background-color: transparent; width: 1279px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><tbody><tr class="portlet-section-alternate results-row alt"><td class="align-left col-3 col-title valign-middle" colspan="1" headers="_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_journalArticlesSearchContainer_col-title" id="_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_journalArticlesSearchContainer_col-title_row-8" style="margin: 0px; padding: 5px 10px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; background: rgb(245, 248, 251); border-width: 1px; border-style: solid; border-image: initial; border-color: rgb(215, 215, 215) rgb(231, 231, 231); text-align: right; vertical-align: middle;"><a href="http://siasi.ejna.ir/47?p_p_id=SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_count=1&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_struts_action=%2Fentry%2Fcontent_entry&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_redirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_originalRedirect=%2F47&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_groupId=31048&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_articleId=20172867&amp;_SabzEditorial_entry_WAR_SabzEditorialportlet_INSTANCE_akjCnktNAjL2_forceViewType=1" id="aui_3_4_0_1_744" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none;">دیداراعضای ستادخواهران ازامام جمعه به مناسبت چهلمین سالروز پنجم مرداد /برگزاری اولین نماز جمعه کشور</a><br><br></td></tr></tbody></table>