پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه روداب بسم الله الرحمن الرحیم به وبگاه دفتر امام جمعه روداب خوش آمدید http://imamjomerudab.mihanblog.com 2020-09-30T17:53:30+01:00 text/html 2019-12-18T06:36:56+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری تصویر http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1112 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m8nv_آئین_کلنگ_زنی_مدرسه_سه_کلاسه_روستای_چاه_تلخ_با_حضور_مسئولین_کشوری_واستانی_ومسئولین_شهرستان_وبخش.jpg" alt="">_آئین_کلنگ_زنی_مدرسه_سه_کلاسه_روستای_چاه_تلخ_با_حضور_مسئولین_کشوری_واستانی_ومسئولین_شهرستان_وبخش text/html 2019-12-18T06:26:55+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری تصویر http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1111 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2xcy_افتتاحیه_مرکزنیکوکاری_رودآب_باحضورامام_جمعه_ومسئولین_کمیته_امدادشهرستان_سبزوارومسئولین_شهروبخش_رودآب.jpg" alt="">افتتاحیه_مرکزنیکوکاری_رودآب_باحضورامام_جمعه_ومسئولین_کمیته_امدادشهرستان_سبزوارومسئولین_شهروبخش_رودآب. text/html 2019-12-18T06:25:27+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری دیدار http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1110 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1drk_هم_اندیشی_مسئولین_بخش_رودآب_دردفترامام_جمعه.jpg" alt="">هم_اندیشی_مسئولین_بخش_رودآب_دردفترامام_جمعه. text/html 2019-12-18T06:24:05+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری _لحظاتی_با_دانش_آموزان_مدرسه_آیه_الله_اشرفی_اصفهانی.jpg http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1109 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/q9ll_لحظاتی_با_دانش_آموزان_مدرسه_آیه_الله_اشرفی_اصفهانی.jpg" alt=""> text/html 2019-12-18T06:16:57+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری _عیادت_از_بیماران_توسط_ستاد_نماز_جمعه.jpg http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1107 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vnlw_عیادت_از_بیماران_توسط_ستاد_نماز_جمعه.jpg" alt=""> text/html 2019-12-18T06:13:06+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری دیدار http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1106 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8m8m_دیدارازخوانواده_شهیددرروستای_کلاته.jpg" alt="">_دیدارازخوانواده_شهیددرروستای_کلاته. text/html 2019-12-18T06:12:31+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری دیدار http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1104 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8mvd_دیدارازخوانواده_شهید.jpg" alt="">_دیدارازخوانواده_شهید.jpg text/html 2019-12-18T06:11:44+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری دیدار http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1103 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xdk_دیدار_موسس_ومدیر_ومعلمین_واعضاانجمن_اولیامدرسه_لیله_القدر_با_امام_جمعه_بمناسبت_هفته_پیوند_اولیا_ومربیان_وبررسی_مشکلات_این_مدرسه.jpg" alt="">_دیدار_موسس_ومدیر_ومعلمین_واعضاانجمن_اولیامدرسه_لیله_القدر_با_امام_جمعه_بمناسبت_هفته_پیوند_اولیا_ومربیان_وبررسی_مشکلات_این_مدرسه. text/html 2019-12-18T06:11:03+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری دیدار http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1102 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/s83t_دیدار_مسئولین_بخش_وشهر_روداب_با_امام_جمعه_بمناسبت_ولادت_حضرت_محمد_ص_وامام_صادق_ع.jpg" alt="">hدیدار_مسئولین_بخش_وشهر_روداب_با_امام_جمعه_بمناسبت_ولادت_حضرت_محمد_ص_وامام_صادق_ع.jpg text/html 2019-12-18T06:10:25+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری دیدار http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1101 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1mgk_دیدار_مسئولین_بخش_روداب_با_دهیاران_واعضاءشورای_دهستان_خواشد.jpg" alt="">_دیدار_مسئولین_بخش_روداب_با_دهیاران_واعضاءشورای_دهستان_خواشد.jpg text/html 2019-12-18T06:09:02+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری دیدار http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1100 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ulgm_دیدار_روحانیون_مستقر_بخش_با_امام_جمعه.jpg" alt="">hدیدار_روحانیون_مستقر_بخش_با_امام_جمعه.jpgدیدار_روحانیون_مستقر_بخش_با_امام_جمعه.jpg text/html 2019-12-18T06:08:26+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری دیدار http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1099 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/mtc7_دیدار_جناب_سرهنگ_شمس_آبادی_جانشین_اطلاعات_نیروی_انتظامی_سبزوا.jpg" alt="">_دیدار_جناب_سرهنگ_شمس_آبادی_جانشین_اطلاعات_نیروی_انتظامی_سبزوا.jpg text/html 2019-12-18T06:06:24+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری دیدار http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1098 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6gyh_دیدار_امام_جمعه_ومسئولین_بخش_با_فرمآنده_نیروی_انتظامی.jpg" alt="">hدیدار_امام_جمعه_ومسئولین_بخش_با_فرمآنده_نیروی_انتظامی. text/html 2019-12-18T06:04:28+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری دیدار http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1097 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pq9_دیدار_امام_جمعه_با_حجه_الاسلام_والمسلمین_احمدی_پناه_مسئول_نمایندگی_جهاد_کشاورزی_خراسان_در_جهاد_کشاورزی_روداب.jpg" alt="">9_دیدار_امام_جمعه_با_حجه_الاسلام_والمسلمین_احمدی_پناه_مسئول_نمایندگی_جهاد_کشاورزی_خراسان_در_جهاد_کشاورزی_روداب text/html 2019-12-18T06:01:58+01:00 imamjomerudab.mihanblog.com داود فسنقری دیدار http://imamjomerudab.mihanblog.com/post/1096 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/sqcj_دیدار_امام_جمعه_ازمهدسونیاروستای_ملوند_به_همراه_جمعی_از_مسئولین_شهرستان_وبخش.jpg" alt="">_دیدار_امام_جمعه_ازمهدسونیاروستای_ملوند_به_همراه_جمعی_از_مسئولین_شهرستان_وبخش.